Kasutaja Kasutustingimused Allicater.com

Allicater’i kasutajakonto loomisega ja teenuste kasutamisega nõustute alljärgnevate kasutustingimustega (edaspidi „Kasutustingimused“).

Palun lugege Kasutustingimused tähelepanelikult läbi enne, kui asute kasutama Allicater’i teenuseid. Kui Te ei peaks Kasutustingimustega nõustuma, ei ole Teil võimalik Allicater’i teenuseid kasutada. Kasutustingimused kohalduvad kõigile Allicater’i vahendusplatvormi kaudu tellitud teenustele. Allicater’i platvormil Tellimuse esitamise ja kinnitamise kaudu sõlmite Te Tellimuse kinnitanud Teenusepakkujaga Teenuselepingu ning sellisel juhul on Kasutustingimused Tellija (Teie) ja Teenusepakkuja vahel sõlmitud Teenuselepingu lahutamatuks osaks.

Kasutajakonto loomisega ja Allicater’i teenuste kasutamisega kinnitate ühtlasi, et Te olete täisealine teovõimeline isik ning Teil on õigus Kasutustingimustes nimetatud teenuseid kasutada ja tellida. Juriidilise isiku nimel kasutajakonto loomisega kinnitate Te lisaks, et Teil on kehtivad volitused ja vajalikud nõusolekud Kasutustingimustes nimetatud teenuste kasutamiseks ja tellimiseks vastava juriidilise isiku nimel.

Kui olete tarbija, siis palun arvestage, et tulenevalt Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2011/83 artikkel 16 punktist (L) puudub Teil sõlmitud Teenuselepingu osas taganemise õigus.

1. Mõisted

„Allicater“ onAllicater OÜ(registrikood: 16850597; asukoht: Riia 181a, Tartu, 51004, Eesti; e-posti aadress: support@allicater.com), kes vahendab Tellijatele Teenusepakkujate Teenuseid tema poolt hallataval platvormil, mis on kasutajatele kättesaadav veebilehel allicater.com ja mobiilirakenduses (Allicater’i äpp).

„Vahendusteenus“ on Allicater’i poolt teostatav vahendustegevus Teenusepakkujate Teenuste vahendamisel Tellijatele.

„Teenusepakkuja“ tähendab toitlustusasutust (restoran, pubi, baar, cateringiettevõte, toiduauto, toidu õpitubade korraldaja, baariteenuste pakkuja vms), kes on sõlminud Allicater’iga lepingu Teenusepakkuja Teenuste vahendamiseks Tellijatele.

„Tellija“ tähendab täisealist füüsilist isikut või õigusvõimelist juriidilist isikut, kes kasutab Allicater’i platvormi eesmärgiga saada Teenusepakkujatelt Hinnapakkumisi ning sõlmida sobiva Teenusepakkujaga Teenuseleping.

„Teenuseleping“ on leping, mis sõlmitakse Tellija ja Teenusepakkuja vahel, kasutades Allicater’i platvormi, ning mille sisuks on Teenusepakkuja poolt kinnitatud Tellimuses nimetatud Teenuse osutamine Tellijale. Teenuseleping koosneb kinnitatud Tellimusest, Kasutustingimustest ning Tellija ja Teenusepakkuja vahelistest võimalikest täiendavatest kokkulepetest.

„Teenus“ on Teenusepakkuja poolt Tellijale osutatav cateringteenus, mis hõlmab Tellija poolt määratud üritusel ja asukohas erinevate tellija poolt soovitud toitude ja/või jookide müüki ja/või serveerimist.

„Hinnapakkumine“ on Allicater’i portaalis automaatselt genereeritav esialgne pakkumine vastuseks Tellija poolt esitatud päringule.

„Tellimus“ tähendab Tellija poolt kinnitatud Hinnapakkumist, mis edastatakse Teenusepakkujale ülevaatamiseks ja kinnitamiseks.

2. Teenuse tellimine

2.1 Tellija täidab Allicater’i platvormil päringuvormi, märkides selgelt järgmised andmed planeeritava ürituse ja selle tarbeks soovitud Teenuste osas:

2.2. Päringu tegemine on Tellijale tasuta ning sellest ei teki Tellijale kohustust päringus nimetatud Teenuseid tellida.

2.3. Allicater’i platvormi automatiseeritud süsteem genereerib päringu andmete alusel automaatselt esialgsed Hinnapakkumised nende Teenusepakkujate Teenuste kohta, kelle poolt pakutavad tingimused vastavad kõige enam Tellija päringus kirjeldatud kriteeriumitele.

2.4. Tellija päringu vastuseks genereeritud Hinnapakkumised on Tellijale nähtavad Tellija kasutajakontol. Tellija vaatab esitatud Hinnapakkumised üle ning otsustab, kas ta soovib mõne Hinnapakkumise kinnitada või mitte. Tellija saab talle esitatud Hinnapakkumiste hulgast valida ja kinnitada vaid ühe Hinnapakkumise. Tellijal on aega Hinnapakkumiste seast sobiva valiku tegemiseks mitte vähem kui 3 päeva enne ürituse algust.

2.5. Hinnapakkumise kinnitamine loetakse Tellija poolt siduva Tellimuse esitamiseks vastavale Teenusepakkujale.

2.6. Allicater’i platvormi automatiseeritud süsteem edastab Tellimuse Teenusepakkujale ülevaatamiseks. Teenusepakkujal on õigus Tellimus kinnitada või sellest keelduda. Kui Teenusepakkuja ei ole Tellimust kahe (2) tööpäeva jooksul kinnitanud, kaotab Tellija poolt esitatud Tellimus kehtivuse ning Tellijal on õigus valida Allicater’i süsteemi poolt esitatud Hinnapakkumiste hulgast kinnitamiseks teine Hinnapakkumine ja esitada selle kinnitamisega uus siduv Tellimus teisele Teenusepakkujale.

2.7. Tellimuse kinnitamisega Teenusepakkuja poolt loetakse Teenuseleping Tellija ja Teenusepakkuja vahel sõlmituks ning Tellija ja Teenusepakkuja kohustuvad seda täitma täies mahus. Tellija saab Teenusepakkuja poolt kinnitatud Tellimust tühistada üksnes vastavalt Teenusepakkuja poolt kindlaksmääratud tühistamistingimustele.

2.8. Tellija poolt väljavalitud Teenusepakkuja on kohustatud osutama kinnitatud Tellimuses nimetatud Teenuse vastavalt Tellimuses sätestatud tingimustele.

2.9. Tellija on kohustatud maksma kinnitatud Tellimuses sätestatud tasu ettemaksuna Allicater’i vahendusel vastavalt Kasutustingimuste peatükis 3 sätestatud maksetingimustele.

2.10. Tellimuse täitmise üksikasjad lepivad Tellija ja Teenusepakkuja kokku omavahel ilma Allicater’i vahenduseta.

3. Maksed ja tagastused

3.1. Allicater esitab Tellijale arve ettemaksu tasumiseks 1-7 päeva jooksul pärast Tellimuse kinnitamist Teenusepakkuja poolt. Ettemaks moodustab 10% Tellimuses kinnitatud Teenuse tasust.

3.2. Tellija kohustub punktis 3.1. nimetatud arve tasuma Allicater’i pangakontole, kasutades Allicater’i platvormil pakutavaid makselahendusi (pangalink, krediitkaardi makse, pangaülekanne vms). Arve maksetähtaeg on 1-7 päeva arve esitamisest. Arve tasumisega viivitamise korral on Tellija kohustatud tasuma viivist 0,06% tähtaegselt tasumata summast päevas.

3.3. Kuni ettemaksu täieliku tasumiseni Allicater’ile on Teenusepakkujal õigus keelduda Tellijale Teenuse osutamisest ning selleks ettevalmistuste tegemisest. Kui ettemaks on laekumata ka veel 1-7 päeva enne Tellimuses nimetatud ürituse algust, on Teenusepakkujal õigus Teenuseleping erakorraliselt üles öelda ning jätta Teenus Tellijale osutamata. Teenusepakkuja teatab Teenuselepingu erakorralisest ülesütlemisest Allicater’ile ja Tellijale e-kirja teel aadressilsupport@allicater.com.

3.4. Allicater maksab Tellija poolt ettemaksuna saadud tasu Teenusepakkujale välja pärast seda, kui Teenusepakkuja on Teenuse osutamise lõpule viinud ning Tellija on Allicater’i platvormil kinnitanud, et Teenus on osutatud nõuetekohaselt vastavalt Tellimusele.

3.5. Kui Tellija on Allicater’i poolt esitatud arve alusel Teenuse eest tasunud ning andnud pärast Teenuse osutamist punktis 3.4. nimetatud kinnituse, loetakse Tellija kohustused Allicater ja Teenusepakkuja ees täidetuks.

3.6. Tellija ja Teenusepakkuja vahelised vaidlused lahendatakse ilma Allicater’ita ning vaidluse tulemused antakse teada Allicater’ile, kui on vajadus Teenuse eest esitatud arvet muuta. Vaidluse lahendused esitatakse Allicater’ile nii Tellija kui ka Teenusepakkuja poolt e-posti aadressile support@allicater.com. Enne vaidluse lõplikku lahendamist ei edasta Allicater Tellijalt ettemaksuna saadud tasu Teenusepakkujale ega tagasta ettemaksu ka Tellijale.

3.7. Juhul kui Teenusepakkuja on Allicater’ile teatanud, et ta ei suuda Tellimust täita, kohustub Allicater teavitama Tellijat sellest viivitamatult. Kui Tellija on sooritanud sellise Tellimuse eest ettemaksu Allicater’i kontole, on Allicater kohustatud ettemaksu Tellijale tagastama seitsme (7) päeva jooksul.

4. Tellija õigused, kohustused ja vastutus

4.1. Tellija kohustub esitama Allicater’ile kasutajakonto loomisel täielikud ja õiged isikuandmed, mis on vajalikud kasutajakonto loomiseks ja Vahendusteenuste kasutamiseks (Tellija täielik nimi ja kehtivad kontaktandmed, sh e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress). Allicater tagab, et talle usaldatud Tellija andmeid kasutatakse ainult eelpool nimetatud eesmärgil. Need andmed avaldab Allicater üksnes sellele Teenusepakkujale, kelle Hinnapakkumise on Tellija kinnitanud.

4.2. Tellija ei tohi edastada kellelegi teisele oma kasutajakonto salasõna ega tohi kasutada Allicater’i platvormi ebaseaduslikeks tehinguteks ega pettusteks.

4.3. Tellija kohustub tasuma kinnitatud Tellimuse alusel Allicater’i poolt talle esitatud arve täies mahus Allicater’i pangakontole vastavalt peatükis 3 sätestatud maksetingimustele. Tellija ei vastuta tema poolt Allicater’ile makstud tasu edastamise eest Teenusepakkujale. Tasu edastamine toimub vastavalt Allicater’i ja Teenusepakkuja poolt sõlmitud vahenduslepingu tingimustele.

4.4. Kui Tellija esitab libatellimusi ning ei tasu kinnitatud Tellimuste alusel esitatud arveid, on Allicater’il õigus teha kindlaks Tellija isik läbi IP-aadressi tuvastuse ning käsitleda libatellimusi pettusena, mis on seadusega karistatav tegu. Pettuse, valeandmete esitamise või libatellimuste korral on Allicater’il õigus sellise Tellija kasutajakonto sulgeda ning mitte lubada tal uut kasutajakontot luua.

4.5. Kui Tellija tegevusest või tegevusetusest tulenevalt osutub kinnitatud Tellimuse täitmine võimatuks, ei vabasta see teda kinnitatud Tellimuses sätestatud tasu maksmise kohustusest vastavalt Allicater’i poolt Tellijale esitatud arvele. Kui Tellija on punktis 3.1 nimetatud ettemaksu juba tasunud, kuid Tellija tegevuse või tegevusetuse tõttu ei ole võimalik Teenust osutada, siis ei ole Tellijal õigus nõuda ettemaksu tagastamist. Tellija tegevuseks või tegevusetuseks peetakse muuhulgas ürituse ära jätmisest/ära jäämisest mitteteatamist Allicater’ile, ürituse asukoha muutusest mitteteatamist ja muid asjaolusid, mille tõttu ei saa Teenusepakkuja täita kinnitatud Tellimust.

4.6. Tellija ei tohi:

4.6.1. kopeerida, muuta ega paljundada Allicater’i poolt osutatavaid teenuseid ega sellega seotud tehnoloogiat;

4.6.2. eemaldada autoriõiguse, kaubamärgi või teiste omandiõiguste märget Allicater’i platvormil;

4.6.3. kasutada talle mittekuuluvat Allicater’i kasutajakontot või maksevahendeid;

4.6.4. eemaldada, kopeerida, kinni katta või varjata Allicater’i platvormil kuvatavaid ja kasutatavaid reklaame, embleeme, logosid ja muid Teenusepakkuja või Allicater’i poolt platvormile lisatud kujutisi;

4.6.5. siseneda Allicater’i platvormile muude võimaluste teel, kui ainult Allicater äppi või Allicater’i portaali kaudu;

4.6.6. koguda, kasutada, kopeerida ning edastada Allicater’i teenuses sisalduvat teavet ilma Allicater’i kirjaliku nõusolekuta.

5. Intellektuaalne omand ja selle õigused

5.1. Intellektuaalse omandi õigused on käesoleval juhul autoriõigused (kataloogi, piltide ja andmebaasi kasutamise õigused), patendid, kasulike mudelite õigused, kaubamärgid, ärinimed, ärisaladused, oskusteabe ja teiste registreeritud ning registreerimata intellektuaalsed õigused, mille osad ja eksemplarid kuuluvad Allicater’ile ning Allicater’il on nende kasutamiseks ainuõigus.

5.2. Käesolevad Kasutustingimused ei anna Tellijale mitte mingisuguseid Intellektuaalse omandi õigusi, mis on seotud Allicater tegevusega.

6. Allicater’i õigused, kohustused ja vastutus

6.1. Teenuseleping sõlmitakse Allicater’i vahendusel, kuid Teenuselepingu poolteks on Tellija ja Teenusepakkuja. Allicater ei vastuta Tellija ees Teenusepakkuja poolt osutatava Teenus kvaliteedi ega Teenusepakkuja muude lepinguliste kohustuste täitmise eest, muuhulgas ei vastuta Allicater Teenusepakkuja poolt pakutava toidu ja joogi kvaliteedi, koguste ega muude Allicater’i vahendusel tellitud toodete ja teenuste kvaliteedi eest. Allicater ei vastuta ühelgi juhul Teenusepakkuja poolt Tellijale osutamata jäänud või mittenõuetekohaselt osutatud Teenuse eest. Allicater ei garanteeri ega võta omale vastutust Teenusepakkuja poolt Teenuse osutamisel tekkinud ajalise viivituse, Teenuse kvaliteedi, kvantiteedi ega muu eest.

6.2. Allicater ei ole Teenusepakkuja ja Tellija vaheliste kaebuste lahendaja. Kaebused kinnitatud hinnapakkumiste ning selle alusel osutatud või osutamata jäänud Teenuste eest esitab Tellija otse Teenusepakkujale ning omavahelised vaidlused lahendatakse ilma Allicater’i osaluseta.

6.3. Allicater ei ole makseasutus ega osuta makseteenuseid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 tähenduses. Allicater kogub Tellijatelt ettemakseid vastavalt Teenusepakkujate poolt kinnitatud Tellimustele ning edastab saadud ettemaksed Teenusepakkujatele vastavalt Kasutustingimustes sätestatule.

6.4. Allicater täiendab ja parandab pidevalt oma teenuseid ning omab täielikku õigust teha muudatusi või eemaldada erinevaid osiseid oma platvormilt ilma sellest Tellijat teavitamata.

6.5. Allicater poolt hallatava platvormi ajutise rikke korral teeb Allicater meeskond kõik endast oleneva, et taastada eelnev olukord. Arvestades, et Vahendusteenust osutatakse Tellijale tasuta ning on mõeldud kasutamiseks „nii nagu on“, siis ei võta Allicater Tellija ees vastutust platvormi ajutise rikke, ajutise katkestuse või sulgemise korral.

6.6. Allicater ei kontrolli ega vastuta Teenuseosutajate poolt Allicater platvormile lisatud informatsiooni, kujutiste ega piltide õigsuse eest. Samuti ei kontrolli ega vastuta Allicater platvormile lisatud kolmandate osapoolte sisulinkidelt avaneva teabe eest.

6.7. Allicater’il on õigus oma õigused ja kohustused täiemahuliselt või osaliselt üle anda oma õigusjärglasele või Allicater’i vara ja õiguste ostjale ilma Tellija nõusolekuta.

7. Lõppsätted

7.1. Käesolevad Kasutustingimused on Allicater’i ja Tellija vahel siduvad seni, kuni Tellija ei ole avaldanud soovi kasutajakonto sulgemiseks ja kustutamiseks.

7.2. Tellijal on õigus igal ajal oma kasutajakonto sulgeda või kustutada. Samuti on Allicater’il õigus igal ajal kas ajutiselt katkestada või igaveseks oma tegevus lõpetada, andmata sellest Tellijatele eraldi teada või selleks põhjusi avaldamata.

7.3. Allicater võib käesolevaid Kasutustingimusi muuta, teavitades Tellijaid kas e-kirja teel või teavitades Kasutustingimuste muutmisest oma platvormil. Kui Tellija ei ole nõus Kasutustingimuste muudatustega, on tal õigus oma kasutajakonto sulgeda ja kustutada.